• * آرد جو دوسر* آرد گندم سیاه* آرد گندم ارگانیک* داراى سبوس* بدون نگهدارنده* همراه با عصاره غلیظ شده خارخاسک و زعفران استاندارد شده براساس سافرانال به میزان % 30 حداقل مقدار درمانى استاندارد دارویى آمریکا

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • * آرد جو دوسر* آرد گندم ارگانیک* داراى سبوس* بدون نگهدارنده* همراه با عصاره غلیظ شده بادرنجبویه وعناب استاندارد شده براساس رزمارینیک اسیدبه میزان % 30 حداقل مقدار درمانى استاندارد دارویى آمری

  17,600 تومان 22,000 تومان 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • * آرد جو دوسر* آرد گندم ارگانیک* داراى سبوس* بدون نگهدارنده* همراه با عصاره غلیظ شده شنبلیله ودارچین استاندارد شده براساس ترىگونلین به میزان % 80 حداقل مقدار درمانى استاندارد دارویى آمر

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • * آرد چاودار* آرد گندم ارگانیک* بدون نگهدارنده* بدون سبوس* همراه با عصاره غلیظ شده چاى سبزو زیره استاندارد شده براساس کاتچینبه میزان % 60 حداقل مقدار درمانى استاندارد دارویى آم

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • * آرد جو دوسر* آرد گندم ارگانیک* داراى سبوس* بدون نگهدارنده* همراه با عصاره غلیظ شده گیاه خارمریم وزرشک استاندارد شده براساس سیلیمارین به میزان % 30 حداقل مقدار درمانى استاندارد دارویى

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف